Algemene voorwaarden

 

 

**************************************************************************************************************************************

Allereerst ga ik er van uit dat alles op te lossen is door het samen te bespreken en tot een gezamenlijke oplossing te komen.

**************************************************************************************************************************************

 

Algemene Voorwaarden Atelier Knoeiboel

Datum 07-02-2024

Versie 1.

De algemene voorwaarden zijn opgesteld om iedereen een eerlijke, duurzame en veilige structuur te bieden. Deelname aan onze activiteiten is ten alle tijden op eigen risico en de algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing.

Artikel 1. Geleverde dienst

De activiteiten van Atelier Knoeiboel omvatten een vooraf gespecificeerde duur, zoals omschreven op de website (www.atelierknoeiboel.nl). Gedurende deze tijd bieden wij een verscheidenheid aan activiteiten. Het staat Manon van den Boom vrij om deze activiteiten vorm te geven, aan te passen, te combineren of staken naar eigen ideeën.

Activiteiten dienen vooraf gereserveerd te worden via de website d.m.v. een ticket of in overleg op andere wijze.

Indien men niet kan deelnemen aan activiteiten wegens ziekte of ander omstandigheden zou het fijn zijn wanneer dit tijdig gemeld wordt. Er wordt geen geld teruggegeven. Aangekochte tickets of reserveringen kunnen wel worden doorgegeven aan andere personen of het is mogelijk de reservering in overleg eenmalig door te schuiven naar een ander moment welke dezelfde prijs (of goedkoper) heeft. Eventueel verschil in prijs wordt niet terugbetaald. 

Indien er zonder afmelding niet verschenen wordt op een activiteit is Manon niet tot terugbetaling verplicht.

Manon behoudt zich het recht een activiteit te annuleren. Dit kan zijn i.v.m. ziekte of andere omstandigheden, maar ook wanneer het minimaal aantal deelnemers niet wordt behaald. Dit zal zo tijdig mogelijk worden gecommuniceerd. 

Wanneer Manon een activiteit annuleert zal het betaalde bedrag teruggestort worden of mag een reservering in overleg doorgeschoven worden naar een ander moment.

Artikel 2. Privacy

Manon is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in dit artikel omschreven. Manon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

– voor en achternaam

– telefoonnummer

– mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld correspondentie, via social media of telefonisch.

Atelier Knoeiboel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. info@atelierknoeiboel.nl

Artikel 3. Prijzen, facturering, reservering en betaling.

Kosten worden gerekend zoals op de website vermeld.

Prijzen mogen ten alle tijden aangepast worden. Na reservering wordt de prijs gehanteerd die ten tijde van de reservering geldig was.

Indien er sprake is van een offerte, dan is de daarop overeengekomen prijs geldig.

Betaling kan via een overschrijving, bank-betaalverzoek of eventueel in overleg cash.

Reservering is pas definitief na betaling.

Na betaling ontvangt men een betaalbewijs welke dienstdoet als toegangsticket voor de activiteit.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

Bij Atelier Knoeiboel werken we met materialen die ongebruikelijk zijn en daarom niet altijd getest op veiligheid. Mede hierdoor is toezicht houden door ouders/begeleiders voor kinderen onder de 4 jaar verplicht. Hierbij valt de veiligheid onder de verantwoordelijkheid van de ouder/begeleider.

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van wasbare verf en andere materialen die geen vlekken in kleding achterlaten. Het kan echter voorkomen dat er toch gekozen wordt voor een niet wasbaar materiaal. Of dat wasbare verf onverhoopt toch permanente vlekken veroorzaakt. Atelier Knoeiboel is niet aansprakelijk voor vlekken of andere schade aan kleding, schoenen of anders. Geadviseerd wordt om oude kleding en schoenen te dragen en verder geen kostbaarheden bij zich te hebben tijdens deelname aan onze activiteiten.

Atelier Knoeiboel draagt er zorg voor om voor de activiteiten voor baby’s en jonge kinderen die mogelijk materialen in de mond stoppen, zoveel mogelijk gebruik te maken van veilige, eetbare en niet-giftige materialen en verf. Toch dienen ouders/verzorgers hun kind niet zonder toezicht te laten en zijn zij zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun kind.

Atelier Knoeiboel is niet aansprakelijk voor schade van het kind en/of diens ouders/verzorgers ten gevolge of naar aanleiding van zijn diensten of andere zaken zoals genoemd in deze algemene voorwaarden.

Er kan gebruik gemaakt worden van materialen waar een deelnemer (kind of ouder/verzorger) allergisch voor is. Te denken valt bijvoorbeeld aan tarwebloem en gras. Allergieën kunnen minimaal 48 uur van te voren door gegeven worden en Manon zal dan hier in overleg met ouders rekening mee proberen te houden in het aanbod tijdens de gereserveerde activiteit. Manon kan echter niet garanderen dat er geen sporen van allergie opwekkende stoffen of materialen aanwezig zullen zijn.

Kinderen vanaf 4 jaar mogen zonder begeleiding van hun eigen ouders/verzorgers deelnemen aan bijvoorbeeld een kinderfeestje. Het is altijd fijn om een telefoonnummer achter de hand te hebben en bereikbaar te zijn zodat wij contact kunnen opnemen indien nodig. Wanneer bij de activiteit staat aangegeven dat de aanwezigheid van ouders wordt gevraagd, dan verzoeken wij de ouders deel te nemen.  Het is de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers om een juiste inschatting te maken of het kind zonder begeleiding van ouders/verzorgers kan deelnemen aan onze activiteiten.

Kinderen moeten zindelijk zijn en zelfstandig naar de wc kunnen gaan wanneer zij zonder begeleiding van ouders/verzorgers willen deelnemen aan onze activiteiten.

Artikel 5. Video’s, foto’s en vertrouwelijkheid

Tijdens de activiteit maken wij regelmatig foto’s of korte video’s ter promotie van Atelier Knoeiboel. Wilt u niet dat u of uw kind in beeld wordt gebracht, laat ons dit dan voor aanvang van de activiteit even weten.

Wilt u achteraf een verzoek tot verwijdering van beeldmateriaal indienen wat al reeds gepubliceerd is dan kunt u dit kenbaar maken via info@atelierknoeiboel.nl .U kunt ook bellen of appen naar 0620566688, wij zullen het beeldmateriaal dan zo snel mogelijk verwijderen. Beeldmateriaal kan en mag gebruikt ter promotie van Atelier Knoeiboel. Denk hierbij aan gebruik op de website, social media en flyers.

Ouders/verzorgers zijn toegestaan om tijdens de activiteit beeldmateriaal te maken van hun eigen kind. Het mag de activiteit echter niet hinderen en er dient rekening te worden gehouden met de (al dan niet gegeven) toestemming bij het in beeld brengen van anderen. Wanneer men gevraagd wordt om te stoppen met het nemen van beeldmateriaal vragen we u dit te respecteren.

Artikel 6. Auteursrecht

Een groot deel van de inhoud van onze activiteiten/lessen die wij geven vallen onder het auteursrecht. Hoewel wij het aanmoedigen om thuis ook aan de slag te gaan, mogen deze niet zonder onze toestemming in een andere openbare activiteit gebruikt worden.

Artikel 7. Bescherming van eigendom

Houd er rekening mee dat eigendom achtergelaten in tassen, jassen, kinderwagens e.d. uw eigen verantwoording zijn. Atelier Knoeiboel is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendom.

Wij vragen u om met dezelfde zorg en zorgvuldigheid om te gaan met ons eigendom als dat wij zelf doen. Wij behouden het recht om deelnemers (kind en ouder/verzorger) hier op te wijzen en eventuele maatregelen te nemen wanneer wij denken dat dit niet wordt nageleefd.

Bij schade, vernieling of diefstal van ons eigendom zijn wij gerechtigd om gemaakte kosten door te rekenen aan degene die deze veroorzaakte.

Artikel 8. Gezondheid, veiligheid en hygiënebeleid

Atelier Knoeiboel draagt naar eigen goeddunken zorg voor een zo goed mogelijke hygiëne en veiligheid voor deelnemers (kind en ouders/verzorgen). Atelier Knoeiboel kan echter niet aansprakelijk gehouden worden wanneer uw standaard niet bereikt wordt.

Wij verzoeken u om uw kind thuis te houden wanneer deze te ziek is om deel te nemen. Denk hierbij aan koorts, besmettelijkheid enzovoorts. Hierbij gaan we uit van uw eigen beoordelingsvermogen en verzoeken we u rekening te houden met de gezondheid van de andere deelnemers en activiteitenbegeleiders.

Bij Atelier Knoeiboel werken we met materialen en speelgoed die ongebruikelijk zijn en daarom niet altijd getest op veiligheid. Mede hierdoor is toezicht houden door ouders/begeleiders voor kinderen onder de 4 jaar verplicht. Hierbij valt de veiligheid onder de verantwoordelijkheid van de ouder/begeleider.

Artikel 9. Wijzigingen

Manon behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden bij te werken wanneer nodig. Wij zullen u hier over informeren via onze algemene communicatiekanalen. U beschikt dan over 14 dagen om ons schriftelijk op de hoogte te brengen wanneer u deze wijzigingen niet accepteert. Wanneer u dit niet doet heeft Manon het recht deze wijzigingen door te voeren binnen de overeenkomst met u.